កំពូល រង្វាន់បន្ថែមប្រចាំសប្តាហ៍ es ២០២៣

អ្នកលេងកាស៊ីណូដែលមានស្រាប់មានគំនិតរួចហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍កាស៊ីណូចល័ត។ ការទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ទាំងនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍មានន័យថា មនុស្សម្នាក់អាចចូលរួមក្នុងការលេងហ្គេមកាន់តែញឹកញាប់ និងក្នុងតម្លៃទាប។ ប្រាក់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើននាំឱ្យការឈ្នះកើនឡើង។ ក្នុងករណីប្រាក់រង្វាន់ត្រលប់មកវិញ អ្នកលេងមានសន្តិសុខដើម្បីទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ដោយកាត់បន្ថយការខាតបង់។