រង្វាន់បន្ថែមប្រចាំសប្តាហ៍

នេះគឺជាសំនួរដែលរំខានដល់អ្នកភ្នាល់ថ្មីជាច្រើន។ អ្នកលេងកាស៊ីណូដែលមានស្រាប់មានគំនិតរួចហើយអំពីរបៀបដែលប្រាក់រង្វាន់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការភ្នាល់។ ការទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ទាំងនេះរៀងរាល់សប្តាហ៍មានន័យថាមនុស្សម្នាក់អាចចូលរួមលេងល្បែងញឹកញាប់និងចំណាយតិច។ ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់នាំឱ្យមានការឈ្នះកាន់តែច្រើន។ ក្នុងករណីទទួលបានប្រាក់មកវិញអ្នកលេងមានសុវត្ថភាពដើម្បីទទួលបានប្រាក់មកវិញដោយកាត់បន្ថយការខាតបង់។